Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] record nr. zoveel selecteren uit een tabel

Anoniem
matthijn99
13 antwoorden
 • luitjes
  stel even ik heb een tabel in Access2000 met 10 records daarin
  is het dan mogelijk om bijv. alleen recordnr. 7 te selecteren en zo ja hoe dan?

  ohja de tabel heeft een AutoIDveld als PrimaryKey

  gr Matthijn

  [ Dit Bericht is bewerkt door: matthijn99 op 2002-02-21 16:04 ]
 • SELECT … FROM … WHERE …ID=7

  Of denk ik nu te simpel?
 • Bill = Simple minded :grin: :grin: :grin:
 • [quote:f2966522d1]SELECT … FROM … WHERE …ID=7

  Of denk ik nu te simpel? [/quote:f2966522d1]
  Inderdaad, jij denkt te simpel.
  Wie zegt dat record 7 ook ID = 7 heeft?

  Er zijn i.i.g. twee manieren. Een langzamere en een hele snelle.
  Ik zal het even voor je opzoeken….later.
 • [quote:93951c5216]
  Op 21-02-2002 18:31, schreef Dilbert:
  Bill = Simple minded :grin: :grin: :grin:

  [/quote:93951c5216]

  LOL :razz:
 • Dit is de snelle methode :wink:

  Het komt er op neer dat je simpel aangeeft welk record je wilt zien:
  RecordSet.Move 7

  Voorbeeld van de methode Move (VBScript)


  In dit voorbeeld wordt de methode Move gebruikt om de recordaanwijzer
  te verplaatsen volgens instructies
  van de gebruiker.

  Gebruik het volgende voorbeeld in een
  Active Server Page (ASP). Om dit volledig
  werkende voorbeeld te kunnen weergeven,
  moet de gegevensbron AdvWorks.mdb
  (die samen met de SDK wordt geïnstalleerd)
  zich bevinden op C:mssdksamplesdataaccessrds.
  Dit is een Microsoft Access-databasebestand.

  Gebruik Zoeken om het bestand Adovbs.inc
  te vinden en plaats het in de map die u wilt
  gebruiken. Knip en plak de volgende code
  naar Kladblok of een andere teksteditor en
  sla het op onder de naam Move.asp. Het resultaat kunt u in elke browser bekijken.


  Probeer een letter of niet-geheel getal in
  te voeren om te zien hoe de foutafhandeling werkt.
  [code:1:75924d3d65]

  <%@ Language=VBScript %>
  <!– #Include file="ADOVBS.INC" –>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>ADO Move Methods</TITLE>
  <STYLE>
  <!–
  BODY {
  font-family: "MS SANS SERIF",sans-serif;
  }
  .thead1 {
  background-color: #008080;
  font-family: 'Arial Narrow','Arial',sans-serif;
  font-size: x-small;
  color: white;
  }
  .tbody {
  text-align: center;
  background-color: #f7efde;
  font-family: 'Arial Narrow','Arial',sans-serif;
  font-size: x-small;
  }
  –>
  </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <H3>ADO Move Methods</H3>
  <%
  src = "C:mssdksamplesdataaccessrdsadvworks.mdb"
  sConnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & src

  'Create and Open Connection Object
  Set OBJdbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection";)
  OBJdbConn.Open sConnStr

  'Maak en open Recordset-object
  Set RsCustomerList = Server.CreateObject("ADODB.Recordset";)
  RsCustomerList.ActiveConnection = OBJdbConn
  RsCustomerList.CursorType = adOpenKeyset
  RsCustomerList.LockType = adLockOptimistic
  RsCustomerList.Source = "Customers"

  RsCustomerList.Open

  'Controleer het aantal verplaatsingen door de gebruiker in deze sessie.
  'Verhoog met aantal in formulier.
  Session("Clicks";) = Session("Clicks";) + Request.Form("MoveAmount";)
  Clicks = Session("Clicks";)
  ' Ga naar laatst bekende recordsetpositie plus het aantal doorgegeven
  ' door methode Form Post.
  RsCustomerList.Move CInt(Clicks)

  'Foutafhandeling
  If RsCustomerList.EOF Then
  Session("Clicks";) = RsCustomerList.RecordCount
  Response.Write "This is the Last Record"
  RsCustomerList.MoveLast
  Else If RsCustomerList.BOF Then
  Session("Clicks";) = 1
  RsCustomerList.MoveFirst
  Response.Write "This is the First Record"
  End If
  End If
  %>

  <H3>Current Record Number is <BR>
  <%
  If Session("Clicks";) = 0 Then
  Session("Clicks";) = 1
  End If
  Response.Write(Session("Clicks";) )%> of <%=RsCustomerList.RecordCount%></H3>
  <HR>


  <TABLE COLSPAN=8 CELLPADDING=5 BORDER=0>

  <!– BEGIN rij met kolomkop voor tabel Customers–>

  <TR CLASS=thead1>
  <TD>Company Name</TD>
  <TD>Contact Name</TD>
  <TD>Phone Number</TD>
  <TD>City</TD>
  <TD>State/Province</TD>
  </TR>

  <!–Geef ADO-gegevens uit tabel Customers weer–>

  <TR CLASS=tbody>
  <TD> <%= RSCustomerList("CompanyName";)%> </TD>
  <TD> <%= RScustomerList("ContactLastName";) & ", " %>
  <%= RScustomerList("ContactFirstName";) %> </TD>
  <TD> <%= RScustomerList("PhoneNumber";)%> </TD>
  <TD> <%= RScustomerList("City";)%> </TD>
  <TD> <%= RScustomerList("StateOrProvince";)%> </TD>
  </TR>
  </TABLE>

  <HR>
  <Input Type=Button Name=cmdDown Value="< ">
  <Input Type=Button Name=cmdUp Value=" >">
  <H5>Click Direction Arrows for Previous or Next Record
  <BR> Click Move Amount to use Move Method
  Enter Number of Records to Move + or - </H5>

  <TABLE>

  <FORM Method = Post Action="Move.asp" Name=Form>
  <TR>
  <TD><Input Type="Button" Name=Move Value="Move Amount "></TD>
  <TD></TD>
  <TD><Input Type="Text" Size="4" Name="MoveAmount" Value=0></TD>
  <TR>
  </FORM>
  </TABLE>

  </BODY>

  <Script Language = "VBScript">

  Sub Move_OnClick
  ' Controleer of ingevoerde waarde een geheel getal is.
  If IsNumeric(Document.Form.MoveAmount.Value)Then
  Document.Form.MoveAmount.Value = CInt(Document.Form.MoveAmount.Value)
  Document.Form.Submit
  Else
  MsgBox "You Must Enter a Number", ,"ADO-ASP Example"
  Document.Form.MoveAmount.Value = 0
  End If
  End Sub

  Sub cmdDown_OnClick
  Document.Form.MoveAmount.Value = -1
  Document.Form.Submit
  End Sub

  Sub cmdUp_OnClick
  Document.Form.MoveAmount.Value = 1
  Document.Form.Submit
  End Sub
  </Script>

  [/code:1:75924d3d65]  [ Dit Bericht is bewerkt door: Wiep Corbier op 2002-02-21 20:20 ]
 • allen bedankt voor de reacties maar het is niet helemaal wat ik bedoelde….
  inmiddels ben ik al wat verder gevorderd en heb weer een nieuw probleem

  Waar ik mee bezig ben, is het verspreiden van zoekresultaten over meerdere pagina's (ASP en Access)…
  zie code:
  [code:1:05cf509b5d]
  <%@ Language=VBScript %>
  <% Option Explicit %>

  <!–#include file = "../Include/adovbs.inc"–>
  <!–#include file = "../Include/constanten.inc"–>

  <%
  Dim rsData, strSQL, dbConn
  Dim longEmployeeID, strDateBegin, strDateEnd
  Dim strDatabaseLocation
  Dim longPageSize, longCurrPage, longPageCount

  strDatabaseLocation = Server.MapPath("../CMDB.mdb";)

  Set dbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection";)
  dbConn.ConnectionString = _
  "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
  & "Persist Security Info=False;Data Source=" _
  & strDatabaseLocation
  dbConn.Open

  longEmployeeID = Request.QueryString("ID";)
  strDateBegin = Request.QueryString("strDateBegin";)
  strDateEnd = Request.QueryString("strDateEnd";)
  longPageSize = 5

  Set rsData = Server.CreateObject("ADODB.Recordset";)
  rsData.CursorLocation = 3
  rsData.PageSize = longPageSize
  strSQL = "SELECT tblIncident.IncidentID, tblIncident.Location, " _
  & "tblIncident.Department, tblEmployee.Surname, " _
  & "tblEmployee.Middleinitials, " _
  & "tblEmployee.Lastname, tblIncident.CallDateTime, " _
  & "tblIncident.IncidentDateTime, tblIncident.LongDescription, " _
  & "tblIncident.SolutionDescription, tblIncident.ProgressDescription, " _
  & "tblIncident.ShortDescription, tblCategory.Category, " _
  & "tblPriority.Priority, tblDesktop.ConfigID, " _
  & "tblIncident.ClosedDateTime FROM tblPriority " _
  & "INNER JOIN ((tblDesktop INNER JOIN " _
  & "tblEmployee ON tblDesktop.ConfigID = " _
  & "tblEmployee.ConfigID) INNER JOIN " _
  & "(tblCategory INNER JOIN tblIncident " _
  & "ON tblCategory.CategoryID = tblIncident.CategoryID) " _
  & "ON tblEmployee.EmployeeID = tblIncident.EmployeeID) " _
  & "ON tblPriority.PriotityID = tblIncident.PriotityID " _
  & "WHERE tblIncident.EmployeeID=" & longEmployeeID _
  & " AND tblIncident.Active=False " _
  & "AND tblIncident.ClosedDateTime>=" & strDateBegin _
  & " AND tblIncident.ClosedDateTime<=" & strDateEnd _
  & " ORDER BY tblIncident.IncidentDateTime;"
  rsData.Open dbConn, strSQL, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
  longPageCount = rsData.PageCount

  If 1 > longCurrPage Then
  longCurrPage = 1
  End If
  If longCurrPage > longPageCount Then
  longCurrPage = longPageCount
  End If

  rsData.AbsolutePage = CInt(longCurrPage)


  %>
  <html><head></head>
  <link rel='STYLESHEET' type='text/css' href='../stylesheet/Style.css'>
  <body><p>
  <%
  Do While rsData.AbsolutePage = longCurrPage AND Not rsData.EOF
  %>
  <table cellspacing="3">
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">IncidentID: </td>
  <td align="left"><%= rsData("IncidentID";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Korte omschrijving: </td>
  <td align="left"><%= rsData("ShortDescription";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Lange omschrijving: </td>
  <td align="left"><%= rsData("LongDescription";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Afdeling: </td>
  <td align="left"><%= rsData("Department";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Tijdstip melding: </td>
  <td align="left"><%= rsData("CallDateTime";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Tijdstip incident: </td>
  <td align="left"><%= rsData("IncidentDateTime";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Tijdstip afsluiten: </td>
  <td align="left"><%= rsData("ClosedDateTime";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Locatie: </td>
  <td align="left"><%= rsData("Location";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Categorie: </td>
  <td align="left"><%= rsData("Category";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Prioriteit: </td>
  <td align="left"><%= rsData("Priority";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">ConfigID: </td>
  <td align="left"><%= rsData("ConfigID";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Voortgangsomschrijving: </td>
  <td align="left"><%= rsData("ProgressDescription";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" bgcolor="#C9EDD8">Oplossingsomschrijving: </td>
  <td align="left"><%= rsData("SolutionDescription";) %></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2"><hr style="color:#C9EDD8"></td>
  </tr>
  </table><br>
  <%
  rsData.MoveNext
  Loop

  If longCurrPage <> 1 Then
  Response.Write "<a href='EmployeeReportDetails.asp?ID=" & rsIncidents("EmployeeID";) & "&Page=" & (longCurrPage - 1) & "&strDateBegin=" & strDateBeginASP & "&strDateEnd=" & strDateEndASP & "'>Previous</a>"
  End If
  If longCurrPage < longPageCount Then
  Response.Write "<a href='EmployeeReportDetails.asp?ID=" & rsIncidents("EmployeeID";) & "&Page=" & (longCurrPage + 1) & "&strDateBegin=" & strDateBeginASP & "&strDateEnd=" & strDateEndASP & "'>Next</a>"
  End If

  rsData.Close
  Set rsData = Nothing

  dbConn.Close
  Set dbConn = Nothing
  %>
  </p>
  </body>
  </html>
  [/code:1:05cf509b5d]

  en nou krijg ik elke keer de foutmelding:[i:05cf509b5d]
  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

  The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

  /BSL/Reports/EmployeeReportDetails.asp, line 51 [/i:05cf509b5d]
  en dat is de regel onder mijn SQL-definitie…

  Nou heeft het waarschijnlijk iets met de cursortypes te maken, maar de door mij gebruikte cursortypes staan ook op site waar ik het script vandaan heb.
  Heb zelf ook al andere combinaties van cursortypes geprobeerd, maar tot nu toe tevergeefs.
  Iemand een suggestie hierover?

  thx
  Matthijn


  [ Dit Bericht is bewerkt door: matthijn99 op 2002-02-22 15:23 ]
 • sql en connectie omgedraaid, moet zijn:

  rsData.Open strSQL, dbConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
 • Kijk voor het opknippen van datasets ook eens naar de [b:d81b3fc8ba]GetRows()[/b:d81b3fc8ba] method van een recordset.

  voorbeeldcode: http://www.15seconds.com/issue/010308.htm
 • [quote:08f50a9c1f]
  Op 22-02-2002 23:59, schreef Annie:
  sql en connectie omgedraaid, moet zijn:

  rsData.Open strSQL, dbConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText

  [/quote:08f50a9c1f]
  sjongejonge ja wat dom
  die regel heb ik onderhand al 1000x gebruikt en dan gaat het nu fout?!?!?
  ik ga het maandag gelijk proberen op mijn werk, bedankt Annie

  en die andere tip over GetRows zal ik ook naar gaan kijken
 • ik heb nu de fout eruit gehaald die Annie had aangegeven, maar nu krijg ik de volgende foutmelding:

  [b:6dbc57bf22][i:6dbc57bf22]ADODB.Recordset error '800a0bb9'

  The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

  /BSL/Reports/EmployeeReportDetails.asp, line 67[/i:6dbc57bf22][/b:6dbc57bf22]

  hieronder nogmaals (een gedeelte van) de code:
  [code:1:6dbc57bf22]<%@ Language=VBScript %>
  <% Option Explicit %>

  <!–#include file = "../Include/adovbs.inc"–>
  <!–#include file = "../Include/constanten.inc"–>

  <%
  Dim rsData, strSQL, dbConn
  Dim longEmployeeID, strDateBegin, strDateEnd
  Dim strDatabaseLocation
  Dim longPageSize, longCurrPage, longPageCount

  strDatabaseLocation = Server.MapPath("../CMDB.mdb";)

  Set dbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection";)
  dbConn.ConnectionString = _
  "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
  & "Persist Security Info=False;Data Source=" _
  & strDatabaseLocation
  dbConn.Open

  longEmployeeID = Request.QueryString("ID";)
  strDateBegin = Request.QueryString("strDateBegin";)
  strDateEnd = Request.QueryString("strDateEnd";)
  longPageSize = 5

  If(Request.QueryString("Page";)) = "" Then
  longCurrPage = 1
  Else
  longCurrPage = CInt(Request.QueryString("Page";))
  End If

  Set rsData = Server.CreateObject("ADODB.Recordset";)
  rsData.CursorLocation = 3
  rsData.PageSize = longPageSize
  strSQL = "SELECT tblIncident.IncidentID, tblIncident.Location, " _
  & "tblIncident.Department, tblEmployee.Surname, " _
  & "tblEmployee.Middleinitials, " _
  & "tblEmployee.Lastname, tblIncident.CallDateTime, " _
  & "tblIncident.IncidentDateTime, tblIncident.LongDescription, " _
  & "tblIncident.SolutionDescription, tblIncident.ProgressDescription, " _
  & "tblIncident.ShortDescription, tblCategory.Category, " _
  & "tblPriority.Priority, tblDesktop.ConfigID, " _
  & "tblIncident.ClosedDateTime FROM tblPriority " _
  & "INNER JOIN ((tblDesktop INNER JOIN " _
  & "tblEmployee ON tblDesktop.ConfigID = " _
  & "tblEmployee.ConfigID) INNER JOIN " _
  & "(tblCategory INNER JOIN tblIncident " _
  & "ON tblCategory.CategoryID = tblIncident.CategoryID) " _
  & "ON tblEmployee.EmployeeID = tblIncident.EmployeeID) " _
  & "ON tblPriority.PriotityID = tblIncident.PriotityID " _
  & "WHERE tblIncident.EmployeeID=" & longEmployeeID _
  & " AND tblIncident.Active=False " _
  & "AND tblIncident.ClosedDateTime>=" & strDateBegin _
  & " AND tblIncident.ClosedDateTime<=" & strDateEnd _
  & " ORDER BY tblIncident.IncidentDateTime;"
  rsData.Open strSQL, dbConn, adOpenDynamic, adLockPessimistic, adCmdText
  longPageCount = rsData.PageCount

  If 1 > longCurrPage Then
  longCurrPage = 1
  End If
  If longCurrPage > longPageCount Then
  longCurrPage = longPageCount
  End If

  rsData.AbsolutePage = longCurrPage
  [/code:1:6dbc57bf22]

  de genoemde foutmelding heeft betrekking op de laatste regel in de code
  ook hier heb ik naar gezocht maar ik zie niet wat het probleem kan zijn, aangezien deze regel in alle voorbeelden gebruikt wordt die ik gevonden heb…
  iemand nog een suggestie? (Annie misschien?)
  gr Matthijn
 • schrijf de waarden van deze vars eens naar het scherm net voor de regel waar het fout gaat:
  longPageCount
  longCurrPage
 • die staan dus allebei op 0
  ik heb het vermoeden dat het niet werkt omdat de SQL een lege recordset oplevert.

  ik zal kijken of ik die kan veranderen of er misschien een StoredProcedure van kan maken

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.