Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

pc ontzettend traag

15 antwoorden
 • sinds enkele dagen is mijn PC (Pentium 4 CPU 2.80 GHZ, kloksnelheid 2.80GHZ, 512 MB, Windows XP Pro, SP2)ontzettend traag met opstarten (duurt bijna 5 minuten). Als hij eenmaal draait valt het wel mee. Zou er eens iemnd naar mijn hijacklogje kunnen kijken?? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 1:14:45 PM, on 12/1/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Truus\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchasst.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchcust.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: Spy Sweeper Fix.lnk = C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperFix.bat O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7 O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe O23 - Service: NTLOAD - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing) O23 - Service: NTSVCMGR - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • wat ik meestal als eerst probeer is openstaande verbindingen checken. Schakkel alles wat met internet te maken heeft uit. Open dos (uitvoeren-->Cmd , of Command ligt aan welke winversie) Vervolgens Netstat -n Check je openstaande verbindingen i.v.m spyware
 • :o zover bekend geen spyware. Alle programma's om spyware weg te halen laten draaien. niks gevonden.
 • Hmm symatec duurt altijd lang, probeer deze is te uninstallen en install avg als virusscan o.i.d scheelt je vele minuten.
 • Of Symantec-spul goed configureren, scheelt ook een boel, kun je het gewoon houden. En alles dat alleen maar een tray-icoontje maakt kan ook uit als je ze nooit gebruikt. Kijk ook eens bij Uitvoeren-->msconfig-->Services en dan alle Microsoft services verbergen.
 • Je hebt hoogst waarschijnlijk een trojansachtig gebeuren in je pc. [code:1:e049c9be4d] O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe O23 - Service: NTLOAD - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing) O23 - Service: NTSVCMGR - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing)[/code:1:e049c9be4d] Je kunt deze drie entries zoizo verwijderen en daarna even rebooten en hijackthis opnieuw laten scannen.. Als ze wegblijven is het hijackthis geweest wie de fouten heeft gecorriceerd, anders even kijken naar een goede trojanscanner.
 • heb inderdaad in de tussentijd de onlinescanner van trendmicro laten lopen en die gaf 12 meldingen van trojanhorse. laten verwijderen en nu loopt hij nog een keer. daarna zal ik de door jou aangegeven vermeldingen weghalen en nog eens kijken. bedankt alvast
 • :oops: trendmicro niks meer gevonden. de vermeldingen weggehaald, opnieuw opgestart (gaat nog vrij langzaam) en nieuw logje hierbij. kijk je nog eens? bedankt Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 4:20:38 PM, on 12/1/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe C:\Documents and Settings\Truus\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe \?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchasst.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchcust.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: Spy Sweeper Fix.lnk = C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperFix.bat O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7 O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • De add : [code:1:d5cae72289]O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe [/code:1:d5cae72289] is nog aanwezig, om van deze af te komen moet je naar start > uitvoeren en [b:d5cae72289]service.msc[/b:d5cae72289] intypen. Klik op de uitgebreide weergave en zoek naar NTBOOTMGR Klik met rechts op de service en kies voor eigenschappen.Je kunt nu de service uitzetten en ervoor zorgen dat de service niet meer opgestart word tijdens het booten van je besturingssysteem. NTBOOTMGR op uitschakelen dus. kijk daarna nog eens met hijackthis.
 • Die entry hoort idd bij een Backdoor trojan.
 • :evil: kan service.msc niet vinden in üitvoeren. Ook alleen service geprobeerd. kan hij ook niet vinden. wat nu??
 • [quote:9b891ada7f="t.vaassen"]:evil: kan service.msc niet vinden in üitvoeren. Ook alleen service geprobeerd. kan hij ook niet vinden. wat nu??[/quote:9b891ada7f] Misschien hoofdletter gevoelig. Services.msc
 • :lol: aha, dat was de fout, het moest zijn services en niet service. gedaan wat je zei: bij tabblad aanmelden staat nu:uitgeschakeld, dit was eerst:ingeschakeld hier het nieuwe logje, kijk je nog eens aub Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 7:22:27 PM, on 12/1/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Truus\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchasst.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchcust.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: Spy Sweeper Fix.lnk = C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperFix.bat O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7 O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • nog even teruggegaan en ook op tabblad algemeen - opstarttype op uitgeschakeld gezet, stond op automatisch volgens mij staat er nu niets meer in het logje. zou het nu goed moeten zijn en is dat trojanding nu weg??? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 7:28:30 PM, on 12/1/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Truus\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchasst.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchcust.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: Spy Sweeper Fix.lnk = C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperFix.bat O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7 O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Jep, helemaal goed zo.. Laat even weten of je systeem nu vlotter is geworden. Het leek me dat die NTBOOTMGR-service nogal wat memory gebruikte. Deze service lokt trojans naar binnen, wanneer uitgeschakelt is het wat lastiger geworden om bij je aan te kloppen...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.