Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil deze deze file checken?

Anoniem
Schiplap
20 antwoorden
 • Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: CDownCom Class - {031B6D43-CBC4-46A5-8E46-CF8B407C1A33} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ipreg32.dll
  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Archive] C:\Program Files\Archive\archive.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
 • O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

  ga in ieder geval naar je software en deinstalleer new.net of newdot.net
  is een zware spyware leverancier
 • O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net


  Deze lijken mij ook niet pluis.
 • [quote:0166112f57="taco78"]O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net


  Deze lijken mij ook niet pluis.[/quote:0166112f57]dat is juist een gedeelte van new.net of newdot.net
 • Ga naar start –> configuratiescherm –> software

  verwijder:
  New.net Application
  New.net Domains
  newdotnet

  Mocht dat niet lukken:
  Kijk in
  C:\Program Files\NewDotNet\uninstallX_XX.exe
  C:\Windows\NDNuninstallX_XX.exe
  of
  Download http://www.new.net/support/uninstall6_38.exe.

  Fix de volgende items (zorg dat alle venster zijn gesloten behalve Hijackthis)
  [b:4545914570]O2 - BHO: CDownCom Class - {031B6D43-CBC4-46A5-8E46-CF8B407C1A33} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ipreg32.dll
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx[/b:4545914570]

  Verwijder C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ipreg32.dll

  Sjaak
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:57:13, on 27-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Archive] C:\Program Files\Archive\archive.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
 • Fix deze nog:
  [b:a29e8b5177]
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx [/b:a29e8b5177]

  Ik zie nu dat je nog versie V1.98.2 hebt.
  Download laatste versie http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip

  Hierbij worden o.a. ook de Services getoond.
  Sjaak
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:09:44, on 27-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Archive] C:\Program Files\Archive\archive.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Weet jij waarvoor het volgende programma dient?

  C:\Program Files\Archive\archive.exe

  Sjaak
 • Als het bestand [b:39fca48e02]C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe[/b:39fca48e02] niet meer bestaat dan mag je het volgende item in hijackthis fixen:

  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)

  Sjaak
 • geen idee, kan het niet verwijderen. Is kennelijk in gebruik
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:33:19, on 27-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Archive] C:\Program Files\Archive\archive.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Met Hijackthis fixen:

  [b:dbd05c40aa]O4 - HKLM\..\Run: [Archive] C:\Program Files\Archive\archive.exe
  [/b:dbd05c40aa]
  Daarna directory :\Program Files\Archive\ opruimen.

  Sjaak
 • gebeurd
 • Heb je hier ook nog naar gekeken?
  [quote:739c8a00da]Als het bestand C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe niet meer bestaat dan mag je het volgende item in hijackthis fixen:

  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)
  [/quote:739c8a00da]
  Sjaak
 • yep, is ook gefixed
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:41:46, on 27-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\Program Files\Archive\archive.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Archive.exe staat niet meer als O4 in de opstartlijst maar ik zie het programma nog wel 2 keer actief staan.

  Na een herstart van de computer zal deze weg moeten zijn.
  Ook de directory C:\Program Files\Archive\ geheel verwijderd?

  Die O23 file missing laat zich niet fixen maar is niet zo erg.

  Sjaak
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:18:02, on 27-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Gerard Kroes\Bureaublad\Anti-spyware\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMixerTray] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Norton System Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global User Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O4 - Global User Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.gocyberlink.com/english/cyberstore/audiopack/xp_audio/ChkDVD.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093033809515
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe (file missing)
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Log ziet er goed uit.

  Je kan geen internet explorer settings wijzigen.
  Wil je dit toch kunnen doen dan laat je onderstaande repareren door HijackThis:

  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.