Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT logje weder

Anoniem
steggel
2 antwoorden
 • nog eentje, deze dingen moeten volgens mij gebeuren, kan iemand het nog ff nakijken? ;) Ik los dingen idd een beetje rigoreus op, maargoed :/ (ik ga bij andere mensen toch maar niet mijn 'ken ik niet? weg dr mee!' beleid invoeren, wat ik hier thuis wel doe :)); ik weet niet of er dingen gewoon bij add
  emove programs staan bedenk ik net…

  ik heb trouwens een vermoeden dat deze dingen allemaal met een van de messenger .pifjes te maken hebben, maargoed :P

  [quote:5cd9ff2c08]
  Fix:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.cbwvzcjazsirwxjnyln.biz/KY0n86c9mGoeOEDHebIL7bFTxoWLVhx_s9LCc2A
  SxlPXr2cHWzfwYihpDr_rUL.php
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [faMacNVwL] C:\WINDOWS\lvcctqx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\
  file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

  Remove met killbox (on startup)
  C:\WINDOWS\lvcctqx.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\ (hele map)
  C:\Program Files\Web_Rebates\ (hele map)
  C:\Program Files\SideFind\ (hele map)

  [/quote:5cd9ff2c08]

  los daarvan, is het niet een beetje onzinnig dat
  [quote:5cd9ff2c08]O4 - HKCU\..\Run: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] PCsync.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe[/quote:5cd9ff2c08]
  er 2x instaan? 2x zowel bij run en runservices? Bug van HJT, of gewoon vaag?

  [quote:5cd9ff2c08]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:51:48, on 8-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\hotkeysvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cthelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\PCsync.exe
  C:\WINDOWS\lvcctqx.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  c:\program files\mcafee.com\shared\mghtml.exe
  c:\program files\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
  C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\SilverScorp\Mijn documenten\Unzipped\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.cbwvzcjazsirwxjnyln.biz/KY0n86c9mGoeOEDHebIL7bFTxoWLVhx_s9LCc2A
  SxlPXr2cHWzfwYihpDr_rUL.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gmail.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PcSync] PCsync.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [faMacNVwL] C:\WINDOWS\lvcctqx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] PCsync.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [CPQHotkeys] hotkeysvc.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin
  pjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin
  pjpi142.dll
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683}- C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall-beta.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrlClass) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100704979447
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCallBesturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScanInstaller Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgrClass) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4410/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire ShowdownClass) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  [/quote:5cd9ff2c08]
 • Ik kijk wel even.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord