Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log

Anoniem
steggel
3 antwoorden
 • [code:1:42f1bef602]Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001
  l\msnappau.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1
  avw32.exe
  C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Bertini\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet
  ewdotnet6_38.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001
  l\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001
  l\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001
  l\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin
  pjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin
  pjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe[/code:1:42f1bef602]

  Wie kijkt er even hij is niet van mezelf maar van een bekende. • Je hebt in ieder geval een New.net infectie.

  Voer dit uit.

  Als het goed is moeten dan deze regels eruit zijn:


  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet
  ewdotnet6_38.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net

  Als het nog niet verwijderd is na de bovenstaande instructies dan als nog verwijderen.
 • hij moet even bij programma's installeren / verwijderen of er new.net of newdot.net tussen staat en deinstalleren
  daarna pas de fix voor new.net

  C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup

  vermoet newdot.net

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord