Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Windows Security Center <- Spyware (log toegevoegd)

Graag gedaan hoor :)

Anoniem
smeenk
17 antwoorden
 • Ik weet niet wat mijn zusje heeft gedaan, maar die arme meid heeft last van redelijk wat virussen/spyware. Bijvoorbeeld een scam van Windows Security Center (hebben ze redelijk netjes nagemaakt though) Norton komt constant met meldingen. Wie kan deze hijackthis log even bekijken en tips geven?  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:08, on 2008-04-08
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Documents and Settings\Laura R\ie_updates3r.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  E:\Java\bin\jusched.exe
  E:\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Documents and Settings\LocalService\cftmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wind32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  E:\Mozilla Firefox\firefox.exe
  E:\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {F2F2A4CB-DAAD-4D0C-BDFC-E945647202C2} - c:\autoex.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iSecurity applet] rundll32.exe iSecurity.cpl,SecurityMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [ntuser] C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [autoload] C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [advap32] "yrjz486.exe"/r
  O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\wind32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ntuser] C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [autoload] C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll
  O21 - SSODL: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: Google Online Services - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Laura R\ie_updates3r.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Task Scheduler (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 10822 bytes
 • Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  [b:b5d1ffe5fe]O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {F2F2A4CB-DAAD-4D0C-BDFC-E945647202C2} - c:\autoex.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [iSecurity applet] rundll32.exe iSecurity.cpl,SecurityMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [ntuser] C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [autoload] C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [advap32] "yrjz486.exe"/r
  O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\wind32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ntuser] C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [autoload] C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll
  O21 - SSODL: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)[/b:b5d1ffe5fe]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download: [list:b5d1ffe5fe][*:b5d1ffe5fe]Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  [*:b5d1ffe5fe]Start de computer in .
  [*:b5d1ffe5fe]Open nu de map [b:b5d1ffe5fe]RVAXO[/b:b5d1ffe5fe] op je bureaublad en dubbeklik [b:b5d1ffe5fe]RunMe[/b:b5d1ffe5fe].cmd
  Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  [*:b5d1ffe5fe][b:b5d1ffe5fe]Mogelijk[/b:b5d1ffe5fe] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:b5d1ffe5fe]sluit deze niet af[/b:b5d1ffe5fe] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.

  [*:b5d1ffe5fe]Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
  Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\[b:b5d1ffe5fe]RVAXO-results.log[/b:b5d1ffe5fe]
  [*:b5d1ffe5fe]Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, [b:b5d1ffe5fe]doe dit dan handmatig[/b:b5d1ffe5fe].
  [*:b5d1ffe5fe]Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van Hijackthis :)[/list:u:b5d1ffe5fe]
 • Bedankt voor je reactie, hij is al een stuk schoner, maar nog niet helemaal clean :) Hier de log files:

  —RVAXO.exe Updated: [b:94e0beb0af]2008-04-10[/b:94e0beb0af]—first run—
  [b:94e0beb0af]Uninstallers:[/b:94e0beb0af]

  [b:94e0beb0af]Files found:[/b:94e0beb0af]
  C:\WINDOWS\system32\Kf94k4g.dll
  C:\WINDOWS\system32\Hfk97g.dll
  C:\WINDOWS\system32\Hfk97g.dll
  C:\WINDOWS\system32\dllgh8jkd1q8.exe
  C:\WINDOWS\system32\wind32.exe
  C:\WINDOWS\system32\iSecurity.cpl
  C:\Documents and Settings\Laura R\ie_updates3r.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll

  [b:94e0beb0af]Folders Found:[/b:94e0beb0af]

  Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it…

  ————–RVAXO.exe last run—————
  [b:94e0beb0af]Not deleted items:[/b:94e0beb0af]

  ————–RVAXO.exe finished—————-
  ———————————————————————-


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:00, on 2008-04-11
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\WINDOWS\systime
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  E:\Java\bin\jusched.exe
  E:\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  E:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {B5AC49A2-94F2-42BD-F434-2604812C897D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {B5AF0562-94F3-42BD-F434-2604812C797D} - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [advap32] "C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe" /r
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: Google Online Services - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Laura R\ie_updates3r.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MSSysInterv - Unknown owner - C:\WINDOWS\systime.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 9949 bytes
 • Download dit bestand: zoek.exe
  Dubbelklik het, na een tijdje opent er een logje.
  Post de inhoud van dit logje in je volgende bericht ;)
 • ======C:\WINDOWS====
  —-a-w 0 2008-04-11 15:42:24 C:\WINDOWS\0.log
  –s-a-w 2,048 2008-04-11 15:41:59 C:\WINDOWS\bootstat.dat
  —-a-w 1,388 2008-04-10 16:02:15 C:\WINDOWS\IE4 Error Log.txt
  –sh–r 0 2008-04-11 13:53:34 C:\WINDOWS\ky.sxc
  —-a-w 0 2008-04-07 15:29:05 C:\WINDOWS\nsreg.dat
  —-a-w 1,409 2008-03-26 13:50:22 C:\WINDOWS\QTFont.for
  —ha-w 54,156 2008-04-11 15:42:16 C:\WINDOWS\QTFont.qfn
  —-a-w 11,664 2008-04-07 18:35:12 C:\WINDOWS\setupapi.log
  —-a-w 0 2008-04-07 18:11:32 C:\WINDOWS\Sti_Trace.log
  —-a-w 227 2008-04-11 13:58:29 C:\WINDOWS\system.ini
  —-a-w 159 2008-04-11 15:42:22 C:\WINDOWS\wiadebug.log
  —-a-w 49 2008-04-11 15:42:20 C:\WINDOWS\wiaservc.log
  —-a-w 599 2008-04-11 13:58:29 C:\WINDOWS\win.ini
  —-a-w 32,401 2008-04-11 15:42:27 C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log

  Entries: 14 (11)
  Directories: 0 Files: 14
  Bytes: 104,100 Blocks: 208
  ======C:\WINDOWS\system32=====
  —-a-w 0 2008-04-11 15:42:30 C:\WINDOWS\System32\nmp.log
  —-a-w 40,836 2008-03-30 11:33:29 C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
  —-a-w 54,464 2008-03-30 11:33:29 C:\WINDOWS\System32\perfc013.dat
  —-a-w 314,508 2008-03-30 11:33:29 C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
  —-a-w 367,286 2008-03-30 11:33:29 C:\WINDOWS\System32\perfh013.dat
  —-a-w 784,704 2008-03-30 11:33:29 C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI
  —-a-w 787,789 2008-04-10 15:56:44 C:\WINDOWS\System32\RVAXO.bat
  —-a-w 52 2008-04-11 13:48:58 C:\WINDOWS\System32\svchost.t__
  —-a-w 2,206 2008-04-08 15:02:41 C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
  —-a-w 7,680 2008-04-07 14:39:04 C:\WINDOWS\System32\yrjz463.exe
  —-a-w 14,336 2008-04-07 14:38:34 C:\WINDOWS\System32\yrjz472.exe
  —-a-w 96,360 2008-04-07 17:08:12 C:\WINDOWS\System32\yrjz487.exe
  —-a-w 4,380 2008-04-07 17:08:34 C:\WINDOWS\System32\yrjz491.exe
  —-a-w 233,984 2008-04-07 14:38:23 C:\WINDOWS\System32\yrjz497.exe
  —-a-w 16,336 2008-04-07 14:39:40 C:\WINDOWS\System32\yrjz498.exe
  —-a-w 7,168 2008-04-07 14:39:27 C:\WINDOWS\System32\yrjz501.exe
  —-a-w 32,231 2008-04-11 13:48:53 C:\WINDOWS\System32\yrjz507.exe
  —-a-w 1 2008-04-11 13:48:59 C:\WINDOWS\System32\zzxbkb.tmp

  Entries: 18 (18)
  Directories: 0 Files: 18
  Bytes: 2,764,321 Blocks: 5,406
  ======C:\WINDOWS\system32\drivers=====
  Entries: 0 (0)
  Directories: 0 Files: 0
  Bytes: 0 Blocks: 0
  =======C:\Program Files=====
  Entries: 0 (0)
  Directories: 0 Files: 0
  Bytes: 0 Blocks: 0
  =======C:=====
  —-a-w 65,536 2008-03-27 15:01:18 C:\asusdisp.log
  –sha-r 211 2008-04-11 13:58:29 C:\boot.ini
  —-a-w 545 2008-04-11 13:56:39 C:\firstrun5.log
  –sha-w 1,610,612,736 2008-04-11 15:41:54 C:\pagefile.sys
  —-a-w 680 2008-04-11 13:59:21 C:\RVAXO-results.log
  —-a-w 4,328 2008-04-11 13:59:43 C:\RVAXO-Vfind.log

  Entries: 6 (4)
  Directories: 0 Files: 6
  Bytes: 1,610,684,036 Blocks: 3,145,870
  ======C:\Documents and Settings\Laura R\Application Data======
  Entries: 0 (0)
  Directories: 0 Files: 0
  Bytes: 0 Blocks: 0
  ======C:\Temp======
  Entries: 0 (0)
  Directories: 0 Files: 0
  Bytes: 0 Blocks: 0
  ======C:\Documents and Settings\Laura R======
  —-a-w 3,272,704 2008-04-11 14:05:09 C:\Documents and Settings\Laura R\ntuser.dat
  —ha-w 61,440 2008-04-11 15:43:17 C:\Documents and Settings\Laura R\ntuser.dat.LOG
  –sh–w 288 2008-04-11 14:05:09 C:\Documents and Settings\Laura R\ntuser.ini

  Entries: 3 (1)
  Directories: 0 Files: 3
  Bytes: 3,334,432 Blocks: 6,513
  ======C:\WINDOWS\Downloaded Program Files====
  Entries: 0 (0)
  Directories: 0 Files: 0
  Bytes: 0 Blocks: 0
  =============
 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:bda9abf15d]@ECHO OFF
  sc delete "Google Online Services"
  sc delete MSSysInterv
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\WINDOWS\ky.sxc
  C:\WINDOWS\systime
  C:\WINDOWS\systime.exe
  C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe
  "C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe"
  C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.t__
  C:\WINDOWS\System32\yrjz463.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz472.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz487.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz491.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz497.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz498.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz501.exe
  C:\WINDOWS\System32\yrjz507.exe
  C:\WINDOWS\System32\zzxbkb.tmp) DO (
  DEL /Q %%gHJTNL
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  REN %%g *HJTNL
  IF EXIST %%gHJTNL (
  ECHO renamed to %%gHJTNL>>log.txt)
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  rd /s /q "C:\Program Files\cjb"
  START NOTEPAD.EXE log.txt
  [/b:bda9abf15d]
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.
 • Oké gedaan:

  Deleting files
  C:\WINDOWS\ky.sxc deleted
  C:\WINDOWS\systime not found
  C:\WINDOWS\systime.exe not found
  C:\Program not found
  Files\cjb\cjb8.exe not found
  C:\WINDOWS\system32\drivers\spools.exe not found
  "C:\Documents and Settings\Laura R\cftmon.exe" not found
  renamed to C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exeHJTNL
  C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe deleted
  renamed to C:\WINDOWS\TEMP\load2.exeHJTNL
  C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\svchost.t__ deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz463.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz472.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz487.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz491.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz497.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz498.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz501.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\yrjz507.exe deleted
  C:\WINDOWS\System32\zzxbkb.tmp deleted
 • Herstart je computer.

  Dubbelklik na de herstart nog een keer op del.bat

  Download naar je [b:dca411fe44]Bureaublad[/b:dca411fe44].[list:dca411fe44]
  [*:dca411fe44][b:dca411fe44]Sluit[/b:dca411fe44] alle toepassingen en vensters.
  [*:dca411fe44][b:dca411fe44]Dubbelklik[/b:dca411fe44] op [b:dca411fe44]dss.exe[/b:dca411fe44] om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  [*:dca411fe44]Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - [b:dca411fe44]main.txt[/b:dca411fe44] - openen.
  [*:dca411fe44]Kopieer [b:dca411fe44](Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C)[/b:dca411fe44] en plak [b:dca411fe44](Ctrl+V)[/b:dca411fe44] de inhoud van [b:dca411fe44]main.txt[/b:dca411fe44] in je volgende antwoord evenals extra.txt.[/list:u:dca411fe44]
 • Voila:

  Deckard's System Scanner v20071014.68
  Run by Laura R on 2008-04-11 19:10:26
  Computer is in Normal Mode.
  ——————————————————————————–

  – System Restore ————————————————————–

  Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


  – Last 5 Restore Point(s) –
  25: 2008-04-11 17:10:29 UTC - RP88 - Deckard's System Scanner Restore Point
  24: 2008-04-08 15:01:41 UTC - RP87 - Herstelbewerking
  23: 2008-04-07 18:34:39 UTC - RP86 - Installed ESET Smart Security
  22: 2008-04-07 17:10:07 UTC - RP85 - ComboFix created restore point
  21: 2008-04-07 17:09:58 UTC - RP84 - 7-4


  – First Restore Point –
  1: 2008-01-28 10:17:25 UTC - RP64 - Installed Windows Media Player 10


  Backed up registry hives.
  Performed disk cleanup.  – HijackThis (run as Laura R.exe) ———————————————

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:10, on 2008-04-11
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  E:\Java\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  E:\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Laura R\Bureaublad\dss.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  E:\HIJACK~1\Laura R.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {B5AC49A2-94F2-42BD-F434-2604812C897D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {B5AF0562-94F3-42BD-F434-2604812C797D} - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [advap32] "C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe" /r
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 9681 bytes

  – HijackThis Fixed Entries (E:\HIJACK~1\backups\) —————————–

  backup-20080411-155255-189 O4 - HKLM\..\Run: [iSecurity applet] rundll32.exe iSecurity.cpl,SecurityMonitor
  backup-20080411-155255-399 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  backup-20080411-155255-409 O2 - BHO: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)
  backup-20080411-155255-492 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  backup-20080411-155255-584 O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\wind32.exe
  backup-20080411-155256-173 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  backup-20080411-155256-191 O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll
  backup-20080411-155256-744 O21 - SSODL: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)

  – File Associations ———————————————————–

  All associations okay.


  – Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ———————

  R1 asuskbnt (Enhanced Display Driver Helper Service) - c:\windows\system32\drivers\atkkbnt.sys <Not Verified; ASUSTeK COMPUTER INC.; ASUS Help driver For Keyboard Service.>
  R2 ACEDRV06 - c:\windows\system32\drivers\acedrv06.sys <Not Verified; Protect Software GmbH; >
  R2 EIO - c:\windows\system32\drivers\eio.sys <Not Verified; ASUSTeK Computer Inc.; ASUS Kernel Mode Driver for NT>
  R3 snpstd (Trust 120 SpaceCam) - c:\windows\system32\drivers\snpstd.sys <Not Verified; ; PC Camera driver>

  S3 catchme - c:\docume~1\laurar~1\locals~1\temp\catchme.sys (file missing)


  – Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ——————–

  R2 Apple Mobile Device - "c:\program files\common files\apple\mobile device support\bin\applemobiledeviceservice.exe" <Not Verified; Apple, Inc.; Apple Mobile Device Service>
  R2 ATKKeyboardService (ATK Keyboard Service) - c:\windows\atkkbservice.exe <Not Verified; ASUSTeK COMPUTER INC.; ASUS Keyboard Service>
  R2 Bonjour Service (Bonjour-service) - "c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe" <Not Verified; Apple Inc.; Bonjour>
  R2 ForcewareWebInterface (Forceware Web Interface) - "c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\apache group\apache2\bin\apache.exe" -k runservice <Not Verified; Apache Software Foundation; Apache HTTP Server>


  – Device Manager: Disabled —————————————————-

  Class GUID: {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Description: USB-controller
  Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_82341043&REV_A2\3&267A616A&0&11
  Manufacturer:
  Name: USB-controller
  PNP Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_82341043&REV_A2\3&267A616A&0&11
  Service:


  – Scheduled Tasks ————————————————————-

  2008-02-01 21:00:20 534 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Laura R.job


  – Files created between 2008-03-11 and 2008-04-11 —————————–

  2008-04-11 17:48:20 1212 –a—— C:\WINDOWS\mozver.dat
  2008-04-11 17:46:59 0 dr-h—– C:\Documents and Settings\Laura R\Onlangs geopend
  2008-04-11 15:59:13 0 d——– C:\RVAXO
  2008-04-11 15:55:30 787789 –a—— C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
  2008-04-11 15:55:30 69632 –a—— C:\WINDOWS\system32\remove.exe
  2008-04-10 16:38:57 0 d——– C:\Program Files\cjb
  2008-04-08 17:01:48 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PlayFirst
  2008-04-07 20:34:41 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET
  2008-04-07 20:04:12 0 d——– C:\RECYCLER(2)
  2008-04-07 19:43:39 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2008-04-07 19:39:31 0 dr——- C:\Documents and Settings\LocalService\Favorieten
  2008-04-07 19:23:33 0 d——– C:\ComboFix(2)
  2008-04-07 19:10:06 233472 –a—— C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat
  2008-04-07 19:10:06 3272704 –a—— C:\Documents and Settings\Laura R\ntuser.dat
  2008-04-07 19:09:41 68096 –a—— C:\WINDOWS\zip.exe
  2008-04-07 19:09:41 49152 –a—— C:\WINDOWS\VFind.exe
  2008-04-07 19:09:41 212480 –a—— C:\WINDOWS\swxcacls.exe <Not Verified; SteelWerX; SteelWerX Extended Configurator ACLists>
  2008-04-07 19:09:41 136704 –a—— C:\WINDOWS\swsc.exe <Not Verified; SteelWerX; SteelWerX Service Controller>
  2008-04-07 19:09:41 161792 –a—— C:\WINDOWS\swreg.exe <Not Verified; SteelWerX; SteelWerX Registry Editor>
  2008-04-07 19:09:41 98816 –a—— C:\WINDOWS\sed.exe
  2008-04-07 19:09:41 80412 –a—— C:\WINDOWS\grep.exe
  2008-04-07 19:09:41 73728 –a—— C:\WINDOWS\fdsv.exe <Not Verified; Smallfrogs Studio; >
  2008-04-07 17:31:29 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
  2008-04-07 17:30:44 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2008-04-07 17:29:05 0 –a—— C:\WINDOWS\nsreg.dat
  2008-04-07 17:29:01 0 d——– C:\Documents and Settings\Laura R\Application Data\Mozilla
  2008-04-07 16:39:05 0 d——– C:\Program Files\iSecurity
  2008-03-26 15:48:22 0 d——– C:\Documents and Settings\Laura R\Application Data\Apple Computer
  2008-03-26 15:48:14 0 d——– C:\Program Files\iPod
  2008-03-26 15:47:34 0 d——– C:\Program Files\Bonjour
  2008-03-26 15:46:00 0 d——– C:\Program Files\Apple Software Update
  2008-03-26 15:45:36 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Apple
  2008-03-26 15:45:32 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple


  – Find3M Report —————————————————————

  2008-04-11 19:10:48 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2008-04-11 19:09:31 0 d——– C:\Program Files\Common Files
  2008-03-30 13:33:29 367286 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2008-03-30 13:33:29 54464 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2008-03-24 20:18:11 0 d——– C:\Documents and Settings\Laura R\Application Data\LimeWire


  – Registry Dump —————————————————————

  *Note* empty entries & legit default entries are not shown


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B5AC49A2-94F2-42BD-F434-2604812C897D}]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B5AF0562-94F3-42BD-F434-2604812C797D}]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 02:41]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 02:41 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2004-10-27 15:21 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
  "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2005-05-19 00:00]
  "SoundMAX"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" [2005-07-26 09:54]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-08 17:03]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-05-03 16:06]
  "snpstd"="C:\WINDOWS\vsnpstd.exe" [2003-12-31 16:39]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 02:41]
  "SunJavaUpdateSched"="E:\Java\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11]
  "QuickTime Task"="E:\QuickTime\qttask.exe" [2008-02-01 00:13]
  "iTunesHelper"="E:\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-02-19 14:10]
  "cjb"="C:\Program Files\cjb\cjb8.exe" [2008-04-10 16:38]
  "Hhjg5jfd93dftdf"="C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe" []
  "advap32"="C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]
  "Hhjg5jfd93dftdf"="C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe" []

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "Hhjg5jfd93dftdf"=C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Reader Speed Launch.lnk - E:\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 04:44:06]
  Logitech SetPoint.lnk - E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-04-27 10:02:02]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PSEXESVC]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
  @="Volume shadow copy"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BSplayer_WhenUSave_Installer]
  C:\Program Files\BSplayer_WhenUSave_Installer\BSplayer_WhenUSave_Installer.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
  "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  – End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-04-11 19:11:41 ————  Deckard's System Scanner v20071014.68
  Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
  ——————————————————————————–

  – System Information ———————————————————-

  Microsoft Windows XP Professional (build 2600) SP 2.0
  Architecture: X86; Language: Dutch

  CPU 0: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
  CPU 1: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
  Percentage of Memory in Use: 40%
  Physical Memory (total/avail): 1023.29 MiB / 610.13 MiB
  Pagefile Memory (total/avail): 2461.29 MiB / 2079.99 MiB
  Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1943.96 MiB

  A: is Removable (No Media)
  C: is Fixed (NTFS) - 9.82 GiB total, 3.89 GiB free.
  D: is CDROM (No Media)
  E: is Fixed (NTFS) - 29.31 GiB total, 26.84 GiB free.
  F: is Fixed (NTFS) - 88.87 GiB total, 66.72 GiB free.
  G: is CDROM (No Media)

  \\.\PHYSICALDRIVE0 - Hitachi HDS721616PLA380 - 153.38 GiB - 3 partitions
  \PARTITION0 (bootable) - Installable File System - 9.82 GiB - C:
  \PARTITION1 - Extended w/Extended Int 13 - 118.18 GiB - E: - F:  – Security Center ————————————————————-

  AUOptions is disabled.
  Windows Internal Firewall is disabled.

  AntiVirusDisableNotify is set.
  FirewallDisableNotify is set.

  FW: ActiveArmor Firewall v1.0 (NVIDIA Corporation)
 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

  [b:d2eaf1d368]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  "C:\Program Files\iSecurity"
  "C:\Program Files\cjb";) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  RD /S /Q %%g
  ATTRIB -r -s -h %%g\*.*
  REN %%g\*.* *.HJTNL
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt
  [/b:d2eaf1d368]
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.
 • Deleting files
  "C:\Program Files\iSecurity" deleted
  "C:\Program Files\cjb" not deleted

  Voila :D
 • Start Hijackthis en vink alleen de volgende regels aan:
  [b:fe263fcb90]O2 - BHO: (no name) - {B5AC49A2-94F2-42BD-F434-2604812C897D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {B5AF0562-94F3-42BD-F434-2604812C797D} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [advap32] "C:\WINDOWS\TEMP\load2.exe" /r
  O4 - HKCU\..\Run: [Hhjg5jfd93dftdf] C:\WINDOWS\TEMP\winlogan.exe [/b:fe263fcb90]
  Sluit alle openstaande vensters(behalve Hijackthis) en klik op de knop "Fix checked".

  Herstart de computer.

  Post na de herstart een nieuw logje van Hijackthis :)

  Dubbelklik nog een keer op de laatste del.bat en post dat logje ook.
 • Deleting files
  "C:\Program Files\iSecurity" not found
  "C:\Program Files\cjb" deleted

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:53, on 2008-04-11
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  E:\Java\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  E:\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  E:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Acrobat Reader 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Acrobat Reader 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 9260 bytes


  Al een beetje schoon? :P
 • Deze staat er nog:
  [b:c4308ea1c8]O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe[/b:c4308ea1c8]

  Die kan je met Hijackthis nog verwijderen ;)

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  [b:c4308ea1c8]Belangrijk:[/b:c4308ea1c8] Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:c4308ea1c8]Select All[/b:c4308ea1c8].
  Klik op de knop [b:c4308ea1c8]Empty Selected[/b:c4308ea1c8].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:c4308ea1c8]Select All[/b:c4308ea1c8].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:c4308ea1c8]Empty Selected[/b:c4308ea1c8].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:c4308ea1c8]Select All[/b:c4308ea1c8].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:c4308ea1c8]Empty Selected[/b:c4308ea1c8].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:c4308ea1c8]Exit[/b:c4308ea1c8] om het programma af te sluiten.

  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
  Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

  Vertel dan maar of je nog problemen ondervindt :)

  P.S. ik ga een paar uurtjes offline, ik kijk later vanavond nog wel even naar je topic ;)
 • O4 - HKLM\..\Run: [cjb] C:\Program Files\cjb\cjb8.exe
  heb ik verwijderd, na een nieuwe scan staat deze er ook niet meer tussen.

  Met ATF cleaner kan ik alleen niet naar het tabblad "Firefox", deze is grijs/ingedrukt.
  Uit- aanzetten van systeemherstel heb ik ook gedaan. Verder heb ik (naja mijn zusje ;)) helemaal geen problemen meer :D
 • Dat is goed nieuws :D
 • Haha inderdaad :D Nu kan ik eindelijk (veilig) Norton eraf gooien en ESET Smart Security installeren. Super bedankt voor de hulp!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.