Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

traag opstarten + logje

Anoniem
juisterr
14 antwoorden
 • Mijn computer heeft de laatste tijd nogal last van traag opstarten kheb de nodige scans gedaan met virusscanner, ad-aware, ccleaner maar hij is nog steeds traag, zouden jullie even naar dit logje kunnen kijken.

  alvast bedankt

  Mvg Bas

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:35:36, on 26-4-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe
  D:\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1200687836531
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe" /ServiceStart (file missing)
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: WUSB54GCSVC - Unknown owner - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe" "WUSB54GC.exe (file missing)
 • Beginnen bij het begin, je gebruikt een oude versie van HJT , download en gebruik de juiste versie aub.

  * Download [b:234b719e01]Trend Micro Hijack This™[/b:234b719e01]
  Dubbelklik [b:234b719e01]HJTInstall.exe[/b:234b719e01] om HijackThis te installeren.
  Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geïnstalleerd worden en een snelkoppeling zal op je bureaublad komen te staan.
  HijackThis zal openen na het installeren.
  Klik de [b:234b719e01]Scan[/b:234b719e01] knop onderaan.
  Dit zal de scan starten en een log openen.
  Kopieer en plak deze log in je volgende post
 • gedaan en hier is dan de nieuwe!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:21:44, on 27-4-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\VirtualDJ\virtualdj.exe
  C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1200687836531
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe


  End of file - 9515 bytes
 • Ik zal eens nieuw leven in dit topic inblazen want hij start nog steeds traag op

  mvg Bas
 • Download [b:8739cc7e5e] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:8739cc7e5e]mbam-setup.exe[/b:8739cc7e5e] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:8739cc7e5e]
  [*:8739cc7e5e]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:8739cc7e5e]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:8739cc7e5e]Klik daarna op "[b:8739cc7e5e]Voltooien[/b:8739cc7e5e]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:8739cc7e5e]
  [*:8739cc7e5e]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:8739cc7e5e]Instellingen[/b:8739cc7e5e]".
  [*:8739cc7e5e]Vink hier aan: "[b:8739cc7e5e]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:8739cc7e5e]".
  [*:8739cc7e5e]Ga daarna naar het tabblad "[b:8739cc7e5e]Scanner[/b:8739cc7e5e]", kies hier voor "[b:8739cc7e5e]Snelle Scan[/b:8739cc7e5e]".
  [*:8739cc7e5e]Druk vervolgens op "[b:8739cc7e5e]Scannen[/b:8739cc7e5e]" om de scan te starten.
  [*:8739cc7e5e]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:8739cc7e5e]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:8739cc7e5e]OK[/b:8739cc7e5e], daarna "[b:8739cc7e5e]Bekijk Resultaten[/b:8739cc7e5e]" om de resultaten te zien.
  [*:8739cc7e5e]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:8739cc7e5e]Verwijder geselecteerde[/b:8739cc7e5e]".
  [*:8739cc7e5e]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:8739cc7e5e]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:8739cc7e5e]Logs[/b:8739cc7e5e]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
 • hij heeft niets gevonden dus ik heb alleen het logje van malwarebytes

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
  Database versie: 2110
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  11-5-2009 23:53:19
  mbam-log-2009-05-11 (23-53-19).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 90771
  Verstreken tijd: 8 minute(s), 17 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • Heb het gevoel dat hij schoon is, nog ergens last van ?
 • ja. hij doet gewoon nog steeds iets van 5 minuten om op te starten :S
 • Misschien laat je wat veel mee opstarten ?
 • mijn startup map is gewoon leeg. op m'n bluetooth adapter na. en voor de rest zou ik niet weten wat er opstart. kheb al wat processen uitgezet zoals reader_sl
  quicktime

  maar voor de rest heb ik geen rare programma's die opstarten bij het opstarten van windows
 • Misschien dan kijken naar je virtueel geheugen, misschien een geheugen bankje erbij ?
  Hoe is je videokaart ?
 • ja ben zowieso van plan om binnenkort een nieuwe pc aan te schaffen maar en daarom heb ik dus ook geen zin om m'n computer opnieuw te installeren. maar m'n geheugen is 1gb en m'n videokaart 512mb
 • zo toch voldoende moeten zijn. Het mooiste zou zijn om alle hardware te updaten, dat zou waarschijnlijk schelen.
 • ja ik ga hier niet meer in investeren als ik dalijk die nieuwe pc heb gekocht dan gaat deze door naar m'n broertje en dan installeer ik windows opnieuw

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.