Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Laptop erg traag

Anoniem
Abraham54
26 antwoorden
 • Een beetje verlaat, maar hier is het logje:


  ComboFix 12-08-05.02 - Sjouke Hoving 09.08.2012 20:41:22.2.4 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.41.1033.18.8086.6253 [GMT 2:00]
  ausgeführt von:: c:\users\Sjouke Hoving\Desktop\ComboFix.exe
  AV: ESET Smart Security 5.2 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}
  FW: ESET Personal firewall *Enabled* {4FE52EC8-CB26-1113-0EFE-8842E2773BAA}
  SP: ESET Smart Security 5.2 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}
  SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  * Neuer Wiederherstellungspunkt wurde erstellt
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((( Dateien erstellt von 2012-07-09 bis 2012-08-09 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2012-08-09 18:44 . 2012-08-09 18:44 ——– d—–w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp
  2012-08-09 18:44 . 2012-08-09 18:44 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2012-08-07 15:52 . 2012-06-29 10:04 9133488 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{1736563D-BA0E-46B4-BDE4-FE0FC6EB21D2}\mpengine.dll
  2012-08-06 09:49 . 2012-08-06 09:50 ——– d—–w- C:\TDSSStarter
  2012-08-06 08:25 . 2012-08-06 08:25 ——– d—–w- c:\program files\ESET
  2012-08-05 06:09 . 2012-08-05 06:09 ——– d—–w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2012-08-05 06:09 . 2012-08-05 06:09 ——– d—–w- c:\programdata\Malwarebytes
  2012-08-05 06:09 . 2012-08-05 06:09 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
  2012-08-05 06:09 . 2012-07-03 11:46 24904 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  .
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Bericht ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2012-07-10 17:15 . 2012-03-23 18:26 59701280 —-a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
  2012-06-26 21:21 . 2012-06-26 21:21 255352 —-a-w- c:\windows\SysWow64\awrdscdc.ax
  2012-06-18 05:20 . 2012-06-18 05:20 476936 —-a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll
  2012-06-18 05:20 . 2012-04-03 20:04 472840 —-a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2012-06-12 03:08 . 2012-07-10 17:20 3148800 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2012-06-09 05:43 . 2012-07-10 17:12 14172672 —-a-w- c:\windows\system32\shell32.dll
  2012-06-06 06:06 . 2012-07-10 17:12 2004480 —-a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll
  2012-06-06 06:06 . 2012-07-10 17:12 1881600 —-a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll
  2012-06-06 06:02 . 2012-07-10 17:12 1133568 —-a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll
  2012-06-06 05:05 . 2012-07-10 17:12 1390080 —-a-w- c:\windows\SysWow64\msxml6.dll
  2012-06-06 05:05 . 2012-07-10 17:12 1236992 —-a-w- c:\windows\SysWow64\msxml3.dll
  2012-06-06 05:03 . 2012-07-10 17:12 805376 —-a-w- c:\windows\SysWow64\cdosys.dll
  2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 17:24 38424 —-a-w- c:\windows\system32\wups.dll
  2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 17:24 2428952 —-a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll
  2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 17:24 57880 —-a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe
  2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 17:24 44056 —-a-w- c:\windows\system32\wups2.dll
  2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 17:24 701976 —-a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll
  2012-06-02 22:15 . 2012-06-21 17:24 2622464 —-a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll
  2012-06-02 22:15 . 2012-06-21 17:24 99840 —-a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll
  2012-06-02 13:19 . 2012-06-21 17:24 186752 —-a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll
  2012-06-02 13:15 . 2012-06-21 17:24 36864 —-a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe
  2012-06-02 12:49 . 2012-07-10 17:13 17807360 —-a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll
  2012-06-02 12:17 . 2012-07-10 17:13 10924032 —-a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll
  2012-06-02 12:12 . 2012-07-10 17:14 2311680 —-a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
  2012-06-02 12:05 . 2012-07-10 17:14 1346048 —-a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll
  2012-06-02 12:05 . 2012-07-10 17:14 1392128 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2012-06-02 12:04 . 2012-07-10 17:14 1494528 —-a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
  2012-06-02 12:04 . 2012-07-10 17:14 237056 —-a-w- c:\windows\system32\url.dll
  2012-06-02 12:03 . 2012-07-10 17:14 85504 —-a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll
  2012-06-02 12:01 . 2012-07-10 17:14 173056 —-a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
  2012-06-02 12:00 . 2012-07-10 17:14 818688 —-a-w- c:\windows\system32\jscript.dll
  2012-06-02 11:59 . 2012-07-10 17:14 2144768 —-a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll
  2012-06-02 11:57 . 2012-07-10 17:14 96768 —-a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll
  2012-06-02 11:57 . 2012-07-10 17:14 2382848 —-a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
  2012-06-02 11:54 . 2012-07-10 17:14 248320 —-a-w- c:\windows\system32\ieui.dll
  2012-06-02 08:33 . 2012-07-10 17:14 1800192 —-a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll
  2012-06-02 08:25 . 2012-07-10 17:14 1129472 —-a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll
  2012-06-02 08:25 . 2012-07-10 17:14 1427968 —-a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl
  2012-06-02 08:20 . 2012-07-10 17:14 142848 —-a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe
  2012-06-02 08:16 . 2012-07-10 17:14 2382848 —-a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb
  2012-06-02 05:50 . 2012-07-10 17:12 458704 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys
  2012-06-02 05:48 . 2012-07-10 17:12 151920 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys
  2012-06-02 05:48 . 2012-07-10 17:12 95600 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys
  2012-06-02 05:45 . 2012-07-10 17:12 340992 —-a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
  2012-06-02 05:44 . 2012-07-10 17:12 307200 —-a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll
  2012-06-02 04:40 . 2012-07-10 17:12 22016 —-a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll
  2012-06-02 04:40 . 2012-07-10 17:12 225280 —-a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll
  2012-06-02 04:39 . 2012-07-10 17:12 219136 —-a-w- c:\windows\SysWow64\ncrypt.dll
  2012-06-02 04:34 . 2012-07-10 17:12 96768 —-a-w- c:\windows\SysWow64\sspicli.dll
  2012-05-31 10:25 . 2012-03-23 18:13 279656 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-08-06_06.30.45 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  + 2012-03-24 17:44 . 2012-08-09 18:21 30433 c:\windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\ESET\ESET Smart Security\Antispam\scdns.bin
  + 2012-03-23 17:28 . 2012-08-08 05:11 40438 c:\windows\system32\wdi\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
  + 2009-07-14 05:10 . 2012-08-08 05:11 29332 c:\windows\system32\wdi\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
  - 2009-07-14 05:30 . 2012-08-03 18:38 86016 c:\windows\system32\DriverStore\infpub.dat
  + 2009-07-14 05:30 . 2012-08-06 08:25 86016 c:\windows\system32\DriverStore\infpub.dat
  - 2012-03-23 17:02 . 2012-08-05 15:10 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
  + 2012-03-23 17:02 . 2012-08-07 04:17 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
  - 2012-03-23 17:02 . 2012-08-05 15:10 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
  + 2012-03-23 17:02 . 2012-08-07 04:17 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
  - 2009-07-14 04:54 . 2012-08-05 15:10 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
  + 2009-07-14 04:54 . 2012-08-07 04:17 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
  + 2012-08-06 08:25 . 2012-08-06 08:25 10134 c:\windows\Installer\{F7274D82-C857-4C20-AB1A-D701D64BFD90}\callmsi.exe
  - 2012-08-03 18:38 . 2012-08-03 18:38 10134 c:\windows\Installer\{F7274D82-C857-4C20-AB1A-D701D64BFD90}\callmsi.exe
  + 2012-03-23 17:13 . 2012-08-08 05:11 8930 c:\windows\system32\wdi\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2310585955-207485757-2205469552-1000_UserData.bin
  - 2012-03-23 17:01 . 2012-08-05 14:07 1557 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat
  + 2012-03-23 17:01 . 2012-08-08 05:01 1557 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Bluetooth\bthservsdp.dat
  + 2012-08-08 05:02 . 2012-08-08 05:02 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
  - 2012-08-05 14:08 . 2012-08-05 14:08 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
  - 2012-08-05 14:08 . 2012-08-05 14:08 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
  + 2012-08-08 05:02 . 2012-08-08 05:02 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
  + 2012-03-24 12:51 . 2012-08-09 18:19 298042 c:\windows\system32\wdi\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin
  - 2009-07-14 02:36 . 2012-08-05 14:12 616008 c:\windows\system32\perfh009.dat
  + 2009-07-14 02:36 . 2012-08-08 05:06 616008 c:\windows\system32\perfh009.dat
  + 2009-07-14 02:36 . 2012-08-08 05:06 106388 c:\windows\system32\perfc009.dat
  - 2009-07-14 02:36 . 2012-08-05 14:12 106388 c:\windows\system32\perfc009.dat
  + 2009-07-14 05:30 . 2012-08-06 08:25 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstrng.dat
  - 2009-07-14 05:30 . 2012-08-03 18:38 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstrng.dat
  - 2009-07-14 05:30 . 2012-08-03 18:38 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstor.dat
  + 2009-07-14 05:30 . 2012-08-06 08:25 143360 c:\windows\system32\DriverStore\infstor.dat
  - 2009-07-14 05:01 . 2012-08-05 14:07 389376 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat
  + 2009-07-14 05:01 . 2012-08-08 05:01 389376 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat
  - 2012-08-03 18:38 . 2012-08-03 18:38 105624 c:\windows\Installer\{F7274D82-C857-4C20-AB1A-D701D64BFD90}\egui.exe
  + 2012-08-06 08:25 . 2012-08-06 08:25 105624 c:\windows\Installer\{F7274D82-C857-4C20-AB1A-D701D64BFD90}\egui.exe
  + 2012-03-23 19:30 . 2012-08-07 05:32 3523200 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-2310585955-207485757-2205469552-1000-8192.dat
  - 2012-03-23 19:30 . 2012-08-05 14:07 3523200 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-2310585955-207485757-2205469552-1000-8192.dat
  + 2012-08-06 08:09 . 2012-08-06 08:09 62664192 c:\windows\Installer\23249.msi
  .
  (((((((((((((((((((((((((((( Autostartpunkte der Registrierung ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Hinweis* leere Einträge & legitime Standardeinträge werden nicht angezeigt.
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
  @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
  @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
  @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "OfficeSyncProcess"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NUSB3MON"="c:\program files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2010-11-17 113288]
  "APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]
  "BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
  "Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2009-06-24 409744]
  "Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]
  "iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]
  "Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
  "AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll
  .
  R2 Bluetooth Device Monitor;Bluetooth Device Monitor;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe [2011-01-24 901184]
  R2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe [2011-01-24 991296]
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
  R3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe [2011-01-24 1298496]
  R3 btmaudio;Intel Bluetooth Audio Service;c:\windows\system32\drivers\btmaud.sys [2011-01-24 53008]
  R3 btmaux;Intel Bluetooth Auxiliary Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys [2011-01-24 58128]
  R3 btmhsf;btmhsf;c:\windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys [2011-11-15 327168]
  R3 iBtFltCoex;iBtFltCoex;c:\windows\system32\DRIVERS\iBtFltCoex.sys [2011-12-09 60416]
  R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2010-11-10 172632]
  R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]
  R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [2010-12-17 340240]
  R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
  R3 TurboBoost;Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-11-29 149504]
  R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-02-15 52736]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-03-23 1255736]
  S0 epfwwfp;epfwwfp;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [2012-03-14 62496]
  S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2010-12-24 25960]
  S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]
  S0 stdcfltn;Disk Class Filter Driver for Accelerometer;c:\windows\system32\DRIVERS\stdcfltn.sys [2010-08-20 21616]
  S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;c:\users\Sjouke Hoving\Desktop\EmsisoftEmergencyKit\Run\a2ddax64.sys [2012-08-06 23208]
  S1 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2012-03-14 209768]
  S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2012-03-14 148528]
  S1 EpfwLWF;Epfw NDIS LightWeight Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [2012-03-14 38288]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]
  S2 AdobeActiveFileMonitor9.0;Adobe Active File Monitor V9;c:\program files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2010-09-30 169408]
  S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]
  S2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe [2009-11-17 98208]
  S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe [2012-03-07 913144]
  S2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-12 13336]
  S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-07-03 655944]
  S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2010-12-24 1997416]
  S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-12-23 378984]
  S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-11-29 16120]
  S2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-20 2656280]
  S3 Acceler;Accelerometer Service;c:\windows\system32\DRIVERS\Accelern.sys [2010-12-13 27760]
  S3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2009-06-15 172704]
  S3 cyhid;Cypress Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\cyhid.sys [2011-02-17 103936]
  S3 cykbfltrService;Cypress Keyboard Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cykbfltr.sys [2011-02-17 12800]
  S3 cymfltrService;Cypress Trackpad Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cymfltr.sys [2011-02-17 61440]
  S3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]
  S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-12-28 76912]
  S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-07-03 24904]
  S3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]
  S3 NETwNs64;___ Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys [2010-12-21 8505856]
  S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-11-19 80384]
  S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-11-19 181248]
  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]
  S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]
  S3 wdkmd;Intel WiDi KMD;c:\windows\system32\DRIVERS\WDKMD.sys [2010-12-01 42392]
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhalt des "geplante Tasks" Ordners
  .
  2012-08-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2310585955-207485757-2205469552-1000Core.job
  - c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-24 07:41]
  .
  2012-08-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2310585955-207485757-2205469552-1000UA.job
  - c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-24 07:41]
  .
  .
  ——— X64 Entries ———–
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
  @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 97792 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
  @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 97792 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
  @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 97792 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]
  @="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 97792 —-a-w- c:\users\Sjouke Hoving\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-01-18 167960]
  "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-01-18 391704]
  "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-01-18 417304]
  "NVHotkey"="c:\windows\system32\nvHotkey.dll" [2010-12-23 312936]
  "Logitech Download Assistant"="c:\windows\System32\LogiLDA.dll" [2010-11-03 1580368]
  "RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2011-02-25 6611560]
  "RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-03-01 2189416]
  "FreeFallProtection"="c:\program files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe" [2010-12-17 686704]
  "CyCpIo"="c:\program files\Cypress\TrackPad\CyCpIo.exe" [2011-02-17 2364928]
  "CyHidWin"="c:\program files\Cypress\TrackPad\CyHidWin.exe" [2011-02-17 2351104]
  "IntelTBRunOnce"="wscript.exe" [2009-07-14 168960]
  "BTMTrayAgent"="c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll" [2011-01-24 10355200]
  "egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2012-03-07 4081008]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll
  .
  ——- Zusätzlicher Suchlauf ——-
  .
  uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
  uStart Page = hxxp://www.google.ch/
  uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
  mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
  uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
  IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
  TCP: DhcpNameServer = 62.2.24.162 62.2.17.61 62.2.24.158 62.2.17.60
  .
  .
  ——————— Gesperrte Registrierungsschluessel ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Shockwave Flash Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
  @="0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Macromedia Flash Factory Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory.1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker3"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
  @Denied: (A) (Everyone)
  "Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
  @Denied: (A) (Everyone)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
  "Key"="ActionsPane3"
  "Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  Zeit der Fertigstellung: 2012-08-09 20:45:30
  ComboFix-quarantined-files.txt 2012-08-09 18:45
  .
  Vor Suchlauf: 35'516'620'800 bytes free
  Nach Suchlauf: 35'316'162'560 bytes free
  .
  - - End Of File - - 24E349882ED0E135C849EC87F509C700
 • Hallo Sjouke, jouw laatste log ziet er goed uit.
  Hoe staat het wat de traagheid betreft?
 • Hoi Sjouke,
  er is geen enkele antivirus, die voor de volle honderd procent jouw Windows kan beschermen; dit wordt nog moeilijker wanneer onderdelen in jouw Windows niet regelmatig gecontroleerd worden op updates.

  Daarom nu graag het volgende doen: een test, om te kijken hoe goed de huidige veiligheidssituatie in Windows is.

  Download naar je bureaublad [b:79da26b575].
  [list:79da26b575][*:79da26b575] Klik/dubbelklik op [b:79da26b575]SecurityCheck.exe[/b:79da26b575] en let op de instrukties in het zwarte venster.
  [*:79da26b575] Een Kladblok document genaamd [b:79da26b575]checkup.txt[/b:79da26b575] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:79da26b575] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:79da26b575]
  Post de inhoud van [b:79da26b575]checkup.txt [/b:79da26b575]in je volgende post.
 • Ik surf alleen nog met Chrome.
  MvG, Sjouke
 • Hier is de log:


  Results of screen317's Security Check version 0.99.43
  Windows 7 Service Pack 1 x64 (UAC is enabled)
  Internet Explorer 9
  [b:d4873d6395][u:d4873d6395]``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````[/b:d4873d6395][/u:d4873d6395]
  Windows Firewall Disabled!
  ESET Smart Security 5.2
  Antivirus up to date!
  [b:d4873d6395][u:d4873d6395]`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````[/b:d4873d6395][/u:d4873d6395]
  Malwarebytes Anti-Malware version 1.62.0.1300
  E-Finance Java
  Java(TM) 6 Update 33
 • Even een vraag: gebruik jij Internet Explorer nog of surf jij alleen nog met Chrome?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.