Vraag & Antwoord

Programmeren

VB.NET Form opent maar laadt zijn data niet?

Anoniem
None
2 antwoorden
 • Een probleem met mijn huidige project, heb er al even op zitten zoeken maar het probleem is er nog altijd jammer genoeg. Daarom stel ik hier het probleem even voor:

  Ik heb een startform (start.vb)
  Ik heb een form vragenRijbewijs en enkele classes (Vraag inherits vragenRijbewijs, Keuze inherits Vraag)

  Ik ben momenteel aan het zorgen dat een gebruiker een 'rijbewijsexamen' kan maken en dat ik dus kan bijhouden welke score aan welke gebruiker toebehoord.

  Ik zit echter met het huidige probleem:
  Wanneer ik mijn rijbewijsVragen oproep vanuit de Start form krijg ik mijn rijbewijsVragen form wel te zien, maar er staat geen data in, niets.
  Bij mijn radiobuttons staat hun normale tekst (radiobutton1, radiobutton2,…) terwijl daar normaal gezien de antwoorden worden ingelezen… Bij mijn label staat Label1, er wordt dus niets geïnitialiseerd?? Om het even te illustreren, een screenshot: www.campgroundz.be/zoishet.JPG terwijl het zo zou moeten zijn: www.campgroundz.be/zomoethet.JPG
  Wanneer ik mijn project run met als startup vragenRijbewijs dan werkt het programma wel, het is enkel wanneer ik begin met Start.vb dat het mis loopt…
  Hieronder mijn code (onnodige delen weggelaten)
  Start.vb:
  [code:1:28b5fa594e]Public Class Start
  Protected naam As String
  Protected email As String

  Private Sub btnExamen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExamen.Click
  naam = Me.txtNaam.Text
  email = Me.txtEmail.Text
  Dim rbv As New RijbewijsVragen(naam, email)
  rbv.Show()
  End Sub

  End Class[/code:1:28b5fa594e]
  vragenRijbewijs.vb
  [code:1:28b5fa594e]Imports System.IO
  Imports Microsoft.VisualBasic.ControlChars
  Public Class RijbewijsVragen
  Protected vraagTeller As Integer = 0
  Protected antwTeller As Integer = 0
  Protected juistTeller As Integer = 0
  Protected foutTeller As Integer = 0
  Protected magAanduiden As Boolean = False
  Protected getallen As List(Of Integer) = New List(Of Integer)
  Protected vragen As List(Of String) = New List(Of String)
  Protected info As List(Of String) = New List(Of String)
  Protected naam As String
  Protected email As String
  Private randomGetal As Random = New Random()
  Private randomInt As Integer
  Private teller As Integer = 0


  Public Sub New(ByVal nam As String, ByVal emai As String)
  InitializeComponent()
  Me.naam = nam
  Me.email = emai
  Me.lblCorrect.Text = "Juist: " & juistTeller
  Me.lblFout.Text = "Fout: " & foutTeller
  Me.Text = "Rijbewijs vragen"
  End Sub
  Public Sub New()

  ' This call is required by the Windows Form Designer.
  InitializeComponent()

  ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.
  Me.lblCorrect.Text = "Juist: " & juistTeller
  Me.lblFout.Text = "Fout: " & foutTeller
  Me.Text = "Rijbewijs vragen"
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Vraag.leesVragen()
  Vraag.leesInfo()
  Vraag.leesAntwoorden()
  Vraag.leesAfbeeldingen()
  Me.vulGeheelIn()
  End Sub
  Private Sub buVolgende_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buVolgende.Click
  Try
  If tellerDoorlopen() Then
  startEind(juistTeller)
  Else
  Keuze.controleerAntwoord()
  Me.vulGeheelIn()
  Me.ProgressBar1.Value = Me.ProgressBar1.Value + 1
  End If
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try

  End Sub
  Public Overridable Sub vulGeheelIn()
  Try
  magAanduiden = False
  randomize()
  Vraag.uncheckAntwoorden()
  Me.hervalidatie()
  Vraag.vulVraagIn(getallen.Item(vraagTeller))
  Vraag.vulInfoIn(getallen.Item(vraagTeller))
  Vraag.vulAntwoordenIn(getallen.Item(vraagTeller))
  Vraag.vulAfbeeldingIn(getallen.Item(vraagTeller))
  Vraag.uncheckAntwoorden()
  vraagTeller = vraagTeller + 1
  magAanduiden = True
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  Dim eind As Eind = New Eind(Keuze.score)
  eind.ShowDialog()
  Me.Close()
  End Try

  End Sub

  [/code:1:28b5fa594e]
  Vraag.vb:
  [code:1:28b5fa594e]
  Public Class Vraag
  Inherits RijbewijsVragen
  Private Eind As Eind
  Private randomGetal As Random = New Random()
  Protected antwoorden As List(Of String) = New List(Of String)
  Protected afbeeldingen(24) As Image
  Public Sub leesVragen()
  Dim vr() As String
  Dim line As String
  Dim reader As StreamReader = File.OpenText("vragen.txt")
  Try
  line = reader.ReadLine
  While line <> Nothing
  vr = Split(line, ",")
  For i As Integer = 0 To UBound(vr)
  vragen.Add(vr(i))
  Next
  line = reader.ReadLine
  End While
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.ToString)
  Finally
  reader.Close()
  End Try


  End Sub
  Public Sub leesInfo()
  Dim inf() As String
  Dim line As String
  Dim reader As StreamReader = File.OpenText("info.txt")
  Try
  line = reader.ReadLine
  While line <> Nothing
  inf = Split(line, ",")
  For i As Integer = 0 To UBound(inf)
  info.Add(inf(i))
  Next
  line = reader.ReadLine
  End While
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  Finally
  reader.Close()
  End Try

  End Sub
  Public Sub leesAntwoorden()
  Dim aw() As String
  Dim line As String
  Dim reader As StreamReader = File.OpenText("antwoorden.txt")
  Try
  line = reader.ReadLine
  While line <> Nothing
  aw = Split(line, ",")
  For i As Integer = 0 To UBound(aw)
  antwoorden.Add(aw(i))
  Next
  line = reader.ReadLine
  End While
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  Finally
  reader.Close()
  End Try

  End Sub
  Public Sub leesAfbeeldingen()
  For i As Integer = 0 To UBound(afbeeldingen)
  afbeeldingen(i) = System.Drawing.Image.FromFile("Afbeeldingen\Afbeelding" & (i + 1).ToString() & ".JPG")
  Next
  End Sub
  Public Sub vulVraagIn(ByVal random As Integer)
  Try
  RijbewijsVragen.lblVraag.Text = vragen.Item(random).ToString & "dit is vraag " & random
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try
  End Sub
  Public Sub vulInfoIn(ByVal random As Integer)
  Try
  RijbewijsVragen.lblInfo.Text = info.Item(random).ToString
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try
  End Sub
  Public Sub vulAntwoordenIn(ByVal random As Integer)
  visibleAntwoorden()
  verplaatsAntwoorden()
  Try
  RijbewijsVragen.rbAntwoord1.Text = antwoorden.Item(random * 3)
  RijbewijsVragen.rbAntwoord2.Text = antwoorden.Item(random * 3 + 1)
  RijbewijsVragen.rbAntwoord3.Text = antwoorden.Item(random * 3 + 2)

  If RijbewijsVragen.rbAntwoord3.Text.Equals("niks") Then
  RijbewijsVragen.rbAntwoord3.Visible = False
  End If
  Me.uncheckAntwoorden()
  Me.magAanduiden = False
  Catch ex As Exception
  End Try
  End Sub
  Public Sub vulAfbeeldingIn(ByVal i As Integer)
  Try
  RijbewijsVragen.PictureBox1.Image = afbeeldingen(i)
  Catch ex As Exception

  End Try

  End Sub[/code:1:28b5fa594e]
  Keuze.vb:
  [code:1:28b5fa594e]
  Public Class Keuze
  Inherits Vraag
  Protected foutVragen As List(Of String) = New List(Of String)

  Public Sub controleerAntwoord()
  If RijbewijsVragen.rbAntwoord1.Checked Then
  juistTeller = juistTeller + 1
  RijbewijsVragen.lblCorrect.Text = "Juist: " & juistTeller
  Else
  foutTeller = foutTeller + 1
  RijbewijsVragen.lblFout.Text = "Fout: " & foutTeller
  End If
  End Sub
  Public Property score() As Integer
  Get
  Return juistTeller
  End Get
  Set(ByVal value As Integer)
  juistTeller = value
  End Set
  End Property
  End Sub
  End Class
  [/code:1:28b5fa594e]

  En dan vraag ik me ook af waarom ik mijn radiobuttons, labels niet kan aanspreken dmv:
  [code:1:28b5fa594e]
  dim rbv as rijbewijsVragen = new rijbewijsVragen()
  rbv.radiobutton1[/code:1:28b5fa594e]

  ik moet ze echt expliciet aanspreken:
  [code:1:28b5fa594e]rijbewijsVragen.radioButton1[/code:1:28b5fa594e]

  Als iemand me even zou kunnen helpen, echt waar, bedankt!
 • Van je code snap ik niet zo veel (C#'er ;)), maar waarom debug je de boel niet gewoon even? Zet een breakpoint in de Form1_Load methode en kijk waar het mis gaat.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.